Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.villat.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. 

I. Definicje 

Firma – Re Architektura Tomasz Rejowski z siedzibą w Zakopanem ul. Kościuszki 16, 34-500 Zakopane, NIP 7361693790, Regon 525250874, będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem. 

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Firmy. 

Serwis – strona internetowa działająca jako domena www.villat.pl prowadzona przez Firmę. 

II. Warunki umowy najmu 

 1. Umowa pomiędzy Klientem a Firmą zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online, drogą mailową lub telefoniczną. 
 2. Umowa zawarta pomiędzy Firmą a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym). Do ceny najmu system automatycznie dolicza koszt obsługi apartamentu. Kwota ta jest obliczana indywidualnie dla każdego obiektu. 
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Firmy przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste). 
 4. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela. 
 5. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w wysokości od 100 do 2000 PLN w zależności od standardu i wyposażenia danego obiektu w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu lokalu po uprzednim przesłaniu danych do przelewu na adres e-mail: recepcja@villat.pl. W przypadku preautoryzacji dokonywanej na karcie kredytowej/płatniczej czas zwrotu kaucji może się wydłużyć z powodów niezależnych od Firmy. 

III. Rezerwacja 

 1. Celem dokonania rezerwacji danego obiektu Klient rezerwuje pobyt on-line, drogą mailową lub telefoniczną. 
 2. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość systemowa z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji wybranego obiektu. Rezerwacja jest utrzymywana przez system 24 godziny, a w przypadku tzw. rezerwacji last minute, przez 2 godziny. W tym czasie powinien wpłynąć na konto Firmy wyliczony zadatek, który jest każdorazowo wyliczany i prezentowany podczas dokonywania rezerwacji. 
 3. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych TPay/Dotpay/Przelewy24 lub CashBill, z którymi Firma ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji nadaje się status potwierdzonej ze skutkiem natychmiastowym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego TPay/Dotpay/Przelewy24 lub CashBill. 
 4. Rezerwacja zyskuje status zatwierdzonej w momencie zaksięgowania przelewu zadatku na koncie bankowym Firmy. 
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku za rezerwację, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty, a wraz z nim link do vouchera pobytowego, na którym widnieją wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu, a w szczególności dane kontaktowe do rezydenta – osoby odpowiedzialnej za przekazanie i odebranie kluczy. 
 6. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt, a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu podczas zameldowania u osoby przekazującej klucze do domu, apartamentu lub pokoju. 
 7. Jeżeli rezerwacja obejmuje okres od 20 grudnia do 3 stycznia roku następnego, to do 14 dni przed przyjazdem należy dokonać płatności za całość pobytu. W wypadku anulowania przyjazdu kwota płatności nie podlega zwrotowi. Brak dopłaty w terminie spowoduje anulowanie rezerwacji, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 
 8. Przekazanie kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z rezydentem (osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy). Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z rezydentem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia rezydenta. Godzina opuszczenia obiektu przez klienta powinna zostać uzgodniona na dzień przed wyjazdem tak, aby rezydent pojawił się na miejscu w celu odebrania obiektu wraz z kluczami. 
 9. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z rezydentem. Wiąże się to również z jednorazową opłatą 80 PLN uiszczaną na miejscu podczas zameldowania. 
 10. Zwierzęta domowe akceptowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z rezydentem. Za pobyt zwierzęcia pobierana dodatkowa opłata. 

IV. Zmiany w rezerwacji 

 1. Anulacja. W przypadku anulowania zatwierdzonej rezerwacji kwota zadatku przepada na rzecz Firmy.
 2. Zmiana terminu. Zmiana terminu pobytu po dokonaniu wpłaty zadatku jest możliwa pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeżeli nowy termin przypada w wyższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie. 
 3. Przedłużenie pobytu. Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć, o ile obiekt jest dostępny w danym terminie. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu pobytu należy o tym fakcie poinformować Firmę drogą telefoniczną lub mailową w celu uzgodnienia opłaty za dodatkowy nocleg. 
 4. Przeniesienie praw. W każdej chwili klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia na inną osobę, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Firmę o zmianie rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 

V. Obowiązki klienta 

 1. Klient zobowiązany jest dbać o powierzoną nieruchomość i jej wyposażenie. W przypadku wyrządzenia szkód w obiekcie, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za klucze, chyba że uzgodniono inaczej z Firmą. 
 2. Klient zobowiązany jest do jak najszybszego telefonicznego zgłoszenia problemów technicznych związanych z obiektem wynikłych w trakcie pobytu do rezydenta. 
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w ofercie Firmy. W przypadku przekroczenia tej liczby bez wcześniejszego uzgodnienia z biurem, Firma ma prawo zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu kosztów lub z naliczeniem dodatkowych opłat za dodatkowe osoby w wysokości 250 PLN za dobę za 1 osobę. 
 4. Klient jest zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00. 
 5. Palenie wyrobów tytoniowych we wszystkich obiektach jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia, klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 PLN. 

VI. Postanowienia ogólne 

 1. W przypadku naruszenia regulaminu Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat. 
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość podczas pobytu klienta w danym obiekcie. 
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub hałas spowodowane przez sąsiadów (np. remont, zakłócanie ciszy nocnej). W przypadku zakłócania ciszy nocnej należy o tym fakcie powiadomić odpowiednie organy (np. policję). 
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, tj. nagłe braki w dostawie prądu/wody/internetu oraz za awarie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, np. silnym wiatrem lub intensywnymi opadami śniegu. 
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za stan miejskich i gminnych dróg dojazdowych do obiektów zwłaszcza w sezonie zimowym. 

VII. Reklamacje 

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy recepcja@villat.pl. Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta Firma jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia. ]

VIII. Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Firmą a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Firmy. 

IX. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Firmę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Dane są udostępniane przez Klienta na etapie składania rezerwacji, zgłaszania zapytań, wyrażania opinii oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych. 
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Firmy czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę. 
 4. Firma może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę. 
 5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Klienta dotyczyć będzie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej, sprzętowej i programowej niezbędnej do świadczenia usług przez Firmę. 

X. Postanowienia końcowe 

 1. Firma zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejszego regulaminu. 
 2. Załącznikiem stanowiącym integralną część regulaminu jest Polityka Prywatności, i której zmiana nie stanowi zmiany regulaminu. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.